Màn chiếu treo tường

Quay lại Bản in Yahoo

KÍCH THƯỚC

MÃ SỐ

60” x 60” (1,53 x 1,53 m)

L(H)6060M

70” x 70” (1,8 x 1,8 m)

L(H)7070M

84” x 84” (2,2 x 2,2 m)

L(H)8484M

96” x 96” (2,4 x 2,4 m)

L(H)9696M